OCTOPUS - Měníme způsob, jakým lidé pracují

Internet přes Wi-Fi

Využití Wi-Fi, tedy bezdrátové sítě, k poskytování Internetu se v poslední době rychle ujalo a rozšířilo. Jeho největší předností je vysokorychlostní připojení v místech, kde to dosud nebylo možné, například v malých vesnicích nebo na okrajích měst. K Internetu se jeho uživatelé připojují pomocí přístupových bodů, takzvaných hotspotů.

Antény

Nezbytnou součástí vybavení pro bezdrátové připojení jsou antény. Pro pokrytí bytu či kanceláře většinou postačují malé anténky, které jsou přibaleny k samotným kartám nebo přístupovým bodům. Pro venkovní spoje, obzvlášť na delší vzdálenosti, už ale nestačí. Kvůli vlivu počasí a překážkám v cestě, které mají na signál neblahý vliv, je třeba použít výkonnější anténu. Při výběru správné antény je nutné srovnat několik důležitých parametrů, a to směrovost, zisk antény, vyzařovací úhly a polarizaci.

Směrovost

Základní rozdíl mezi anténami, který určuje jejich použití, spočívá ve směru, do kterého vysílají signál. Obvykle se rozlišují na tři typy. Všesměrové antény vysílají do všech stran a pokryjí tedy úhel 360°. Běžně se dodávají ke všem Wi-Fi výrobkům. Sektorové antény naopak pokryjí jen určitý úhel od 30° do 180°. Jejich použití je vhodné tam, kde stačí pokrýt jen omezené území – například do rohu místnosti postačí anténa s 90° pokrytím. Třetí typ, směrové antény, pak slouží k propojení dvou bodů na delší vzdálenosti, jelikož září jen do jednoho bodu. Používají se dva typy - parabolické, které mají drátěné síto a ozařovač uprostřed, a tzv. antény Yagi.

Zisk

Dalším důležitým parametrem antén je zisk. Všechny antény jsou ve své podstatě směrové a míru směrovosti udává zisk, jenž je největší právě ve směru, kam anténa vyzařuje. Čím je vyšší, tím vzdálenější signál je schopna anténa zachytit. Jedná se tedy o poměr mezi intenzitou vyzařování v daném směru k intenzitě, kterou bychom obdrželi, kdyby energie přijatá anténou byla vyzářena rovnoměrně do všech směrů. Zisk je pak udáván v jednotkách dBi či dBd podle typu antény, vůči které je vztažen.

Vyzařovací úhly a diagramy

Horizontální a vertikální vyzařovací úhly udávají, jaký úhel anténa pokrývá. U všesměrové je to napříkald úhel 360 stupňů. Také úhly antén jsou, stejně jako směrovost a zisky, zakresleny do vyzařovacích diagramů, které ukazují charakteristiku šíření signálu.

Polarizace

Polarizace udává rovinu, ve které se šíří rádiové vlny. Pro optimální spojení musí být na obou stranách antény se stejnou polarizací. V opačném případě dochází k velikým ztrátám a potlačení zisku antén až o 16–24 dB, což v důsledku znemožní přenos dat. Z pohledu polarizace rozeznáváme tři typy antén - lineární horizontální, která je vhodná na delší spoje bod–bod; lineární vertikální, která se používá na připojení klientů k přístupovému bodu a kruhová, která se využívá tam, kde kvůli velkému zarušení už není možno použít anténu lineární.


18.08.2006