OCTOPUS - Měníme způsob, jakým lidé pracují

Informace o ochraně osobních údajů

Martin Beňo – OCTOPUS, fyzická osoba - podnikatel zapsaná v živnostenském rejstříku, se sídlem Žufanova 1093/14, 163 00, Praha - Řepy, IČO: 654 21 965, (dále též jen „správce“) poskytuje fyzickým osobám, jejichž osobní údaje zpracovává v souladu s příslušnými právními předpisy (dále též jen „subjekty údajů“) následující informace o ochraně osobních údajů.

Totožnost správce: Martin Beňo – OCTOPUS
kontaktní adresa: Lidická 531, 252 63 Roztoky u Prahy
IČO: 654 21 965
web: www.octopus.cz
e-mail: info@octopus.cz

Hlavní zásady

Správce při zpracování osobních údajů respektuje následující základní zásady:

 1. osobní údaje je možné zpracovávat jen na základě zákonného důvodu (zásada zákonnosti);
 2. osobní údaje musí být zpracovávány korektně a transparentně (zásada korektnosti a transparentnosti);
 3. osobní údaje lze zpracovávat jen v nezbytně nutném rozsahu ve vztahu k účelu zpracování (zásada minimalizace);
 4. zpracovávané osobní údaje musí být přesné a aktuální (zásada přesnosti);
 5. osobní údaje lze uložit pouze po dobu, která je nezbytně nutná pro účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány (zásada omezení uložení);
 6. zpracovávané osobní údaje musí být náležitě zabezpečeny, včetně ochrany pomocí technických prostředků, nebo organizačních opatření před neoprávněným, nebo protiprávním zpracováním, ztrátou, zničením, nebo poškozením (zásada integrity a důvěrnosti).

Ochrana osobních údajů u správce

V návaznosti na respekt ke shora uvedeným základním zásadám přijímá správce zejména následující opatření:

 1. Správce nesděluje jakékoli osobní údaje subjektů údajů třetím osobám nezúčastněným na provozní činnosti správce, není-li to výslovně ujednáno se subjektem údajů, nebo nestanoví-li povinnost údaje poskytnout právní předpisy.
 2. Správce přihlíží při zpracování osobních údajů od počátku k možným rizikům, která může zpracování znamenat pro práva a svobody fyzických osob, zejména právo na ochranu soukromí.
 3. Správce přijímá s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelu zpracování osobních údajů i k různě pravděpodobným a závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, přiměřená bezpečností a organizační opatření k ochraně osobních údajů před ztrátou, zničením či poškozením. K dosažení dostatečné ochrany správce využívá mimo jiné šifrování, či pseudonymizaci zpracovávaných osobních údajů.
 4. Správce zajišťuje, aby k osobním údajům měly přístup jen osoby, které osobní údaje potřebují zpracovávat při plnění svých úkolů při činnosti správce, zejména jde-li o plnění pracovních úkolů zaměstnanci správce.

Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů za účelem plnění smlouvy uzavřené se subjektem údajů, event. třetí osobou, pro kterou je subjekt údajů činný na základě právního vztahu (např. v pozici zaměstnance), a dále za účelem plnění povinností uložených právními předpisy.

Tyto účely zpracování tvoří právní základ opravňující správce ke zpracování osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy Evropské unie a České republiky.

Souhlas se zpracováním

 1. V případě, že správce nemá pro zpracování osobních údajů jiný zákonný důvod, zejména některý ze shora uvedených, je osobní údaje oprávněn zpracovávat pouze se souhlasem subjektu údajů. Takový souhlas musí být udělen svobodně, konkrétně, informovaně a jednoznačně.
 2. Subjekt údajů je oprávněn souhlas kdykoli odvolat. V případě odvolání souhlasu je správce povinen bezodkladně zpracování osobních údajů ukončit, nemá-li k němu jiný zákonný důvod.

Rozsah zpracování

Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení, e-mailová adresa, přihlašovací jméno (zpravidla shodné s e-mailovou adresou), heslo, záznamy aktivity na webu, včetně případné interakce s jinými weby, nebo portály.

Doba zpracování a uložení osobních údajů

Osobní údaje správce zpracovává po dobu trvání smluvního vztahu se subjektem údajů, event. s třetí osobou, pro kterou správce plní smlouvy, jejíž předmět souvisí se zpracováním osobních údajů subjektů údajů. Osobní údaje jsou následně uloženy do uplynutí promlčecích lhůt nároků plynoucích ze vzájemných smluvních vztahů, je-li to nutné pro ochranu oprávněných zájmů správce. Osobní údaje mohou být rovněž uloženy po dobu plynutí archivačních lhůt stanovených právními předpisy.

Práva subjektů údajů

 1. Subjekt údajů má právo na přístup k jeho osobním údajům zpracovávaným správcem. Toto právo lze uplatnit prostřednictvím písemné žádosti s úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem subjektu údajů. Více informací o způsobu uplatnění tohoto práva lze získat na shora uvedených kontaktech.
 2. Správce je povinen bez zbytečného odkladu opravit zpracovávané údaje, pokud jsou nesprávné, nepřesné, nebo zastaralé.
 3. V případě, že dříve zpracovávané údaje již nejsou nezbytně potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány, je správce povinen je vymazat, nemá-li ke zpracování jiný zákonný důvod. Subjekt údajů má tedy právo být správcem zapomenut.
 4. Vzhledem k tomu, že správce nezpracovává osobní údaje automatizovaně, nemá subjekt údajů právo na přenositelnost osobních údajů ve smyslu ustanovení příslušných právních předpisů Evropské unie.
 5. V případě, že má subjekt údajů za to, že zpracováním jeho osobních údajů dochází k porušování právních předpisů, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz. Subjekt údajů má právo být informován o vyřizování stížnosti a jeho výsledku. Podáním stížnosti není dotčeno právo na soudní a jinou ochranu.

Další informace

Podrobnější informace o ochraně osobních údajů a jejich zpracování, jakož i doplňující údaje mohou subjekty údajů získat prostřednictvím dotazu na shora uvedených kontaktech správce, zejména prostřednictvím e-mailu: info@octopus.cz.